Kỷ yếu BCH Đảng bộ xã Đại Thắng 1947-2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu BCH Đảng bộ xã Đại Thắng 1947-2020
  • Mã ISBN: 978-604-84-5141-7
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Đại Lộc, Đảng bộ xã Đại Thắng
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Đảng bộ xã Đại Thắng-Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
  • Nơi in: Trung tâm Xuất bản Giao thông Vận tải Miền Trung
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu BCH Đảng bộ xã Đại Thắng 1947-2020

Về tác giả: Đảng bộ huyện Đại Lộc, Đảng bộ xã Đại Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: