Kỷ yếu gương sáng đời thường Đồng Nai năm 2018

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu gương sáng đời thường Đồng Nai năm 2018
  • Mã ISBN: 978-604-52-8138-3
  • Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Võ Thị Thanh Hiếu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Thiên Ngôn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu gương sáng đời thường Đồng Nai năm 2018

Về tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Tìm mua sách nếu có bán: