Kỷ yếu “Hội người tù kháng chiến TP. Cần Thơ”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu “Hội người tù kháng chiến TP. Cần Thơ”
  • Mã ISBN: 978-604-965-252-3
  • Tác giả: Hội người tù kháng chiến TP. Cần Thơ
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Hội người tù kháng chiến TP. CT
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu “Hội người tù kháng chiến TP. Cần Thơ”

Về tác giả: Hội người tù kháng chiến TP. Cần Thơ

Tìm mua sách nếu có bán: