Kỷ yếu hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới – Tiêu chuẩn quốc tế và Thực tế tại Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới – Tiêu chuẩn quốc tế và Thực tế tại Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-73-7366-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Minh Huệ
  • Đối tác liên kết: Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam (phối hợp Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Tp. Hồ Chí Minh, Hội giáo dục Nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) 620 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Bình, quận 9. Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới – Tiêu chuẩn quốc tế và Thực tế tại Việt Nam

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: