Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”
  • Mã ISBN: 978-604-922-799-8
  • Tác giả: Khoa Lý luận Chính trị – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Khoa Lý luận Chính trị – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM – (59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay”

Về tác giả: Khoa Lý luận Chính trị – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; Người đại diện: Nguyễn Minh Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: