Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những phát hiện mới khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những phát hiện mới khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng”
  • Mã ISBN: 978-604-915-848-3
  • Tác giả: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên
  • Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
  • Biên tập viên: Phạm Văn Vũ
  • Đối tác liên kết: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên (Địa chỉ: phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên)
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những phát hiện mới khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng”

Về tác giả: Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

Tìm mua sách nếu có bán: