Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9947-67-4
  • Tác giả: ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại Ngữ
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm; Phan Thị Nga; Nguyễn Thị Hồng Nga; Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
  • Nơi in: Cty cp in và TM Ngọc Hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 2020 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam

Về tác giả: ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại Ngữ

Tìm mua sách nếu có bán: