KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI
  • Mã ISBN: 978-604-77-6888-2
  • Tác giả: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia Irish Aid (Government of Ireland Rialtas na hÉireann)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia
  • Nơi in: CTCP in Đồng Lợi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Về tác giả: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia Irish Aid (Government of Ireland Rialtas na hÉireann)

Tìm mua sách nếu có bán: