Kỷ yếu hội thảo khoa học :“ Tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học :“ Tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển”
  • Mã ISBN: 978-604-922-847-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học :“ Tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển”

Về tác giả: Nhiều tác giả, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Tìm mua sách nếu có bán: