Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V
  • Mã ISBN: 978-604-974-338-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Trần Dương Hoàng Long
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và DV Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: