Kỷ yếu hội viên sáng lập

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kỷ yếu hội viên sáng lập
  • Mã ISBN: 978-604-9889-19-6
  • Tác giả: Chi hội Nhà văn Hà Nội – Khu vực Đông Anh, Hội Nhà văn Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Nhóm tác giả
  • Nơi in: Cty CPKH và CN Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Kỷ yếu hội viên sáng lập

Về tác giả: Chi hội Nhà văn Hà Nội – Khu vực Đông Anh, Hội Nhà văn Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: