Lâm Đồng kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ 01/4/2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lâm Đồng kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ 01/4/2019
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
  • Nhà xuất bản: Thống kê
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Hồng Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Lâm Đồng kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ 01/4/2019

Về tác giả: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

Tìm mua sách nếu có bán: