Làn sóng phản đối chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam (1965-1973)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Làn sóng phản đối chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam (1965-1973)
  • Mã ISBN: 978-604-1-15574-9
  • Tác giả: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Phan Nam An
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Làn sóng phản đối chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam (1965-1973)

Về tác giả: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

Tìm mua sách nếu có bán: