Lãng khách Kenshin Tập 16: Mệnh trời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lãng khách Kenshin Tập 16: Mệnh trời
  • Mã ISBN: 978-604-2-16698-0
  • Tác giả: Nobuhiro Watsuki
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trịnh Thu Giang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Lãng khách Kenshin Tập 16: Mệnh trời

Về tác giả: Nobuhiro Watsuki

Tìm mua sách nếu có bán: