Lặng thương đến hoàng hôn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lặng thương đến hoàng hôn
  • Mã ISBN: 978-604-58-9676-1
  • Tác giả: Nguyễn Các Ngọc
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Công Hoài Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Lặng thương đến hoàng hôn

Về tác giả: Nguyễn Các Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: