Làng Tự Tiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Làng Tự Tiên
  • Mã ISBN: 978-604-83-2557-2
  • Tác giả: Nguyễn Đức Kiêm
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Đức Kiêm-nĐịa chỉ: Làng Tự Tiên, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, HP
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Làng Tự Tiên

Về tác giả: Nguyễn Đức Kiêm

Tìm mua sách nếu có bán: