Lịch 7 tờ 2020 (chủ đề: Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch 7 tờ 2020 (chủ đề: Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Lịch 7 tờ 2020 (chủ đề: Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Về tác giả: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: