Lịch bàn 2020. Khát vọng Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch bàn 2020. Khát vọng Việt
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Đỗ Thị Bạch Mai
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Lịch bàn 2020. Khát vọng Việt

Về tác giả: Đỗ Thị Bạch Mai

Tìm mua sách nếu có bán: