Lịch bàn 7 tờ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch bàn 7 tờ
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Công ty CP Thiết kế ADD Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Nguyễn Quỳnh Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP Phát triển in Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Lịch bàn 7 tờ

Về tác giả: Công ty CP Thiết kế ADD Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: