Lịch Bloocs Siêu cực đại 2020 (Việt Nam đất nước quê hương)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch Bloocs Siêu cực đại 2020 (Việt Nam đất nước quê hương)
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly; Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty in Văn hóa Sài Gòn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Lịch Bloocs Siêu cực đại 2020 (Việt Nam đất nước quê hương)

Về tác giả: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Tìm mua sách nếu có bán: