Lịch để bàn 53 tuần (Đế nhựa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch để bàn 53 tuần (Đế nhựa)
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: CT Minh Nhật – NS Hai Bà Trưng
  • Nhà xuất bản: Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: CT Minh Nhật – NS Hai Bà Trưng
  • Nơi in: CT Gia Hảo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Lịch để bàn 53 tuần (Đế nhựa)

Về tác giả: CT Minh Nhật – NS Hai Bà Trưng

Tìm mua sách nếu có bán: