Lịch để bàn năm 2020: Sách và Hoa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch để bàn năm 2020: Sách và Hoa
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Nơi in: xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Lịch để bàn năm 2020: Sách và Hoa

Về tác giả: Cty CP văn hóa Văn Lang

Tìm mua sách nếu có bán: