Lịch sử 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-18903-5
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên), Bùi Tuyết Hương, Đỗ Thanh Bình, Lê Mậu Hãn, Lê Văn Quang, Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Sĩ Quế, Trần Bá Đệ (đồng Chủ biên), Vũ Dương Ninh, Vũ Ngọc Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hạnh Quỳnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phú Thọ. Địa chỉ in Đường Nguyễn Thái Học, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử 12

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên), Bùi Tuyết Hương, Đỗ Thanh Bình, Lê Mậu Hãn, Lê Văn Quang, Nguyễn Đình Lễ, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Sĩ Quế, Trần Bá Đệ (đồng Chủ biên), Vũ Dương Ninh, Vũ Ngọc Anh

Tìm mua sách nếu có bán: