Lịch sử 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử 9
  • Mã ISBN: 978-604-0-18614-0
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên), Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Nguyễn Quốc Hùng, Trần Bá Đệ, Trương Công Huỳnh Ký, Vũ Ngọc Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Thị Huyền Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in SGK tại thành phố Hà Nội. Địa chỉ in Tổ 60, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử 9

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên), Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Nguyễn Quốc Hùng, Trần Bá Đệ, Trương Công Huỳnh Ký, Vũ Ngọc Anh

Tìm mua sách nếu có bán: