Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Mai ( 1930 – 2018 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Mai ( 1930 – 2018 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5106-0
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Mai
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Vũ Quang Huy; Nguyễn Diệu Linh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Mai ( 1930 – 2018 )

Về tác giả: Đảng bộ huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Mai

Tìm mua sách nếu có bán: