Lịch sử Đà Nẵng (Sách dành cho học sinh Trung học phổ thông)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đà Nẵng (Sách dành cho học sinh Trung học phổ thông)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17223-5
  • Tác giả: Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Minh Hùng (Chủ biên), Phạm Đình Kha
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti Cổ phần In – PHS – TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260 Hùng Vương,P-An xuân- TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đà Nẵng (Sách dành cho học sinh Trung học phổ thông)

Về tác giả: Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Minh Hùng (Chủ biên), Phạm Đình Kha

Tìm mua sách nếu có bán: