Lịch sử Đảng bộ Cục Kỹ thuật biên niên sự kiện (2010-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ Cục Kỹ thuật biên niên sự kiện (2010-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5975-0
  • Tác giả: Đảng bộ Binh chủng thông tin liên lạc, Đảng ủy Cục Kỹ thuật
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Khanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ Cục Kỹ thuật biên niên sự kiện (2010-2019)

Về tác giả: Đảng bộ Binh chủng thông tin liên lạc, Đảng ủy Cục Kỹ thuật

Tìm mua sách nếu có bán: