Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn thông tin 205 (1958-2018)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn thông tin 205 (1958-2018)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5333-8
  • Tác giả: Đảng bộ Binh chủng thông tin liên lạc, Đảng bộ Lữ đoàn thông tin 205
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Lê Tuấn Đạt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn thông tin 205 (1958-2018)

Về tác giả: Đảng bộ Binh chủng thông tin liên lạc, Đảng bộ Lữ đoàn thông tin 205

Tìm mua sách nếu có bán: