Lịch sử Đảng bộ thành phố Đông Hà ( 2000 – 2015 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đông Hà ( 2000 – 2015 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5603-4
  • Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in nhân dân Bình Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đông Hà ( 2000 – 2015 )

Về tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà

Tìm mua sách nếu có bán: