Lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì (1939 – 2019 ) ( Tái bản lần thứ hai, có chỉnh lý, bổ sung)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì (1939 – 2019 ) ( Tái bản lần thứ hai, có chỉnh lý, bổ sung)
  • Mã ISBN: 978-604-57-5100-8
  • Tác giả: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Việt Trì
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Trần Hà Trang; Trần Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì (1939 – 2019 ) ( Tái bản lần thứ hai, có chỉnh lý, bổ sung)

Về tác giả: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ – Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Việt Trì

Tìm mua sách nếu có bán: