Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ( 1930 – 1985 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ( 1930 – 1985 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5061-2
  • Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thinh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV In Tiến Bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ( 1930 – 1985 )

Về tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: