Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Giang ( 1930 – 2020 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Giang ( 1930 – 2020 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5725-3
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Giang
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Bích; Vũ Quang Huy; Nguyễn Thị Thúy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Giang ( 1930 – 2020 )

Về tác giả: Đảng bộ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Giang

Tìm mua sách nếu có bán: