Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thạch Đồng (1930-2018)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thạch Đồng (1930-2018)
  • Mã ISBN: 978-604-9945-29-8
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Thạch Thành – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Đồng
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Chử Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt – Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thạch Đồng (1930-2018)

Về tác giả: Đảng bộ huyện Thạch Thành – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Đồng

Tìm mua sách nếu có bán: