Lịch sử Đảng bộ xã Hồi Xuân (1957 – 2017)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hồi Xuân (1957 – 2017)
  • Mã ISBN: 978-604-74-3928-7
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồi Xuân; Vi Văn Bâng, Cao Bằng Nghĩa, Hà Văn Khuê, Hoàng Thị Hằng, Lê Đức Hiếu, Lữ Đình Bưu, Phạm Bá Lộc
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hồi Xuân (1957 – 2017)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồi Xuân; Vi Văn Bâng, Cao Bằng Nghĩa, Hà Văn Khuê, Hoàng Thị Hằng, Lê Đức Hiếu, Lữ Đình Bưu, Phạm Bá Lộc

Tìm mua sách nếu có bán: