Lịch sử Đảng bộ xã Hương Bình (1976-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hương Bình (1976-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-959-454-0
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Bình
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Bình, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in & DV Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hương Bình (1976-2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Bình

Tìm mua sách nếu có bán: