Lịch sử Đảng bộ xã Hương Toàn (1930-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hương Toàn (1930-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-959-449-6
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Toàn
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Toán, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà
  • Nơi in: CTy TNHH In Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hương Toàn (1930-2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Toàn

Tìm mua sách nếu có bán: