Lịch sử Đảng bộ xã Phù Hóa Tập I (1930-2000)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Phù Hóa Tập I (1930-2000)
  • Mã ISBN: 978-604-974-413-6
  • Tác giả: PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên (Chủ biên), ThS. Trần Thị Phượng
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Hoàng Sĩ Nguyên, Phân hiệu trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Nơi in: Cty TNHH TM và Dịch vụ Vân Thái
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Phù Hóa Tập I (1930-2000)

Về tác giả: PGS.TS. Hoàng Sĩ Nguyên (Chủ biên), ThS. Trần Thị Phượng

Tìm mua sách nếu có bán: