Lịch sử Đảng bộ xã Tam Đại (1975-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Tam Đại (1975-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-84-5131-8
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đại, Đảng bộ huyện Phú Ninh
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Trần Văn Ban
  • Đối tác liên kết: BCH Đảng bộ xã Tam Đại- Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam
  • Nơi in: Cty in TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Tam Đại (1975-2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đại, Đảng bộ huyện Phú Ninh

Tìm mua sách nếu có bán: