Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Hoà ( 1930 – 2010 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Hoà ( 1930 – 2010 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-4929-6
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Hoà
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Kim Huế; Trần Thị Thanh Phiệt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Nhân dân Bình Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Hoà ( 1930 – 2010 )

Về tác giả: Đảng bộ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Hoà

Tìm mua sách nếu có bán: