Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Lộc (1983 – 2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Lộc (1983 – 2015)
  • Mã ISBN: 978-604-74-4662-9
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân; Hoàng Thị Hằng
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
  • Nơi in: in TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Lộc (1983 – 2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân; Hoàng Thị Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: