Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Tứ Kỳ ( 1931 – 2017 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Tứ Kỳ ( 1931 – 2017 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-4867-1
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thinh; Lê Thị Thu Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Tứ Kỳ ( 1931 – 2017 )

Về tác giả: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Tìm mua sách nếu có bán: