Lịch sử phong trào đấu tranh chống phá bình định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), tập III (1965-1968)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử phong trào đấu tranh chống phá bình định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), tập III (1965-1968)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5567-7
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử phong trào đấu tranh chống phá bình định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), tập III (1965-1968)

Về tác giả: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: