Lích sử quân sự, quốc phòng huyện An Lão (1976 – 2018) – Biên niên sự kiện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lích sử quân sự, quốc phòng huyện An Lão (1976 – 2018) – Biên niên sự kiện
  • Mã ISBN: 978-604-83-2634-0
  • Tác giả: HĐND, Huyện ủy, UBND huyện An Lão
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Lão – Địa chỉ: số 67 đường Nguyễn Chuyên Mỹ, thị trấn An Lão, huyện An Lão, HP
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Lích sử quân sự, quốc phòng huyện An Lão (1976 – 2018) – Biên niên sự kiện

Về tác giả: HĐND, Huyện ủy, UBND huyện An Lão

Tìm mua sách nếu có bán: