Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng ( 1930 – 2015 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng ( 1930 – 2015 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5454-2
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hưng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga; Lê Thị Thu Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Hưng ( 1930 – 2015 )

Về tác giả: Đảng bộ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Hưng

Tìm mua sách nếu có bán: