Lịch túi 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch túi 2020
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Hoàng Minh Diễn
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH TM và DV Văn hóa Bảo Long
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Lịch túi 2020

Về tác giả: Hoàng Minh Diễn

Tìm mua sách nếu có bán: