Loạn dưỡng giác mạc di truyền ( Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Loạn dưỡng giác mạc di truyền ( Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4260-2
  • Tác giả: TS. Lê Xuân Cung
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan
  • Đối tác liên kết: TS. Lê Xuân Cung; P.503 A12 tập thể kinh tế quốc dân, HN
  • Nơi in: in Hưng Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Loạn dưỡng giác mạc di truyền ( Sách chuyên khảo)

Về tác giả: TS. Lê Xuân Cung

Tìm mua sách nếu có bán: