loạt bài đời sống cơ đốc (christian life) – đạo đức knh thánh (bible ethics) – ua zoo raws vajlukub (cl 6160) (6) – cơ đốc giáo dục (sách song ngữ (tiếng việt – h’mong)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: loạt bài đời sống cơ đốc (christian life) – đạo đức knh thánh (bible ethics) – ua zoo raws vajlukub (cl 6160) (6) – cơ đốc giáo dục (sách song ngữ (tiếng việt – h’mong)
  • Mã ISBN: 978-604-86-9634-4
  • Tác giả: John & Sara Miles
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Kim Loan (Deborah Nguyễn)
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: loạt bài đời sống cơ đốc (christian life) – đạo đức knh thánh (bible ethics) – ua zoo raws vajlukub (cl 6160) (6) – cơ đốc giáo dục (sách song ngữ (tiếng việt – h’mong)

Về tác giả: John & Sara Miles

Tìm mua sách nếu có bán: