Lời thì thầm của núi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lời thì thầm của núi
  • Mã ISBN: 978-604-959-502-8
  • Tác giả: Phan Tân Lâm
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Lê Diệu Anh Thi
  • Đối tác liên kết: Phan Tân Lâm, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị
  • Nơi in: Cty CP in và dịch vụ giáo dục Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Lời thì thầm của núi

Về tác giả: Phan Tân Lâm

Tìm mua sách nếu có bán: