Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược đối ngoại thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược đối ngoại thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
  • Mã ISBN: 978-604-57-5264-7
  • Tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng – Sở Ngoại vụ
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Phạm Thị Ngọc Bích; Nguyễn Thị Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược đối ngoại thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Về tác giả: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng – Sở Ngoại vụ

Tìm mua sách nếu có bán: