Luật Đầu tư công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Luật Đầu tư công
  • Mã ISBN: 978-604-931-865-8
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Đồng Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết: NS Minh Huyền
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Luật Đầu tư công

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: